Zásady ochrany soukromí - VinoMan a VinoMan Free (aplikace pro Android)

Prohlášení o zásadách ochrany soukromí (dále jen Prohlášení) upravující použití aplikace VinoMan (pro Android)

OPRÁVNĚNÍ POŽADOVANÁ APLIKACÍ:

Pořizování fotografií a videí (CAMERA)

Platí pouze pro plnou verzi aplikace, free verze toto oprávnění nevyžaduje.

Proč jej aplikace požaduje: Aplikace obsahuje integrovanou čtečku čárových kódů (pro rychlé vyhledání již uložené nebo vložení nové láhve do aplikace) a toto oprávnění je nutné pro správnou funkci čtečky (pro sejmutí čárového kódu z láhve).

 

Čtení obsahu na kartě SD, změna/smazání obsahu karty SD (STORAGE)

Proč jej aplikace požaduje: Aplikace udržuje veškeré uživatelem vložené informace o jeho lahvích a vinotékách v databázi uložené ve vnitřním úložišti zařízení, které je přístupné pouze aplikaci, nikoliv uživateli.
Aplikace sama automaticky nevytváří žádné zálohy databáze, ale uživatel má v aplikaci k dispozici importní a exportní funkce pro vytváření záloh databáze (např. pro přenos do jiného zařízení nebo archivaci databáze) i jejich opětovné načítání. Export (import) databáze se provádí do úložiště, do něhož má přístup i uživatel (nemusí to být nutně SD karta). Požadovaná oprávnění jsou nutná pro korektní fungování exportních a importních funkcí aplikace.

 

Úplný přístup k síti (INTERNET)

Proč jej aplikace požaduje: Při instalaci aplikace se může objevit požadavek i na toto oprávnění. Aplikace jej explicitně nevyžaduje, ale jeho přítomnost je dána technologií použitou při vývoji aplikace (Adobe® AIR®) a je nutné pro komunikaci mezi prostředím aplikace a operačním systémem zařízení, na němž aplikace běží. Nejedná se zde o povolení přístupu do internetu v obvyklém smyslu slova, tedy o povolení přístupu do internetové počítačové sítě.

 

Ovládání vibrací (VIBRATE)

Platí pouze pro plnou verzi aplikace, free verze toto oprávnění nevyžaduje.

Proč jej aplikace požaduje: Zavibrováním aplikace indikuje úspěšné sejmutí čárového kódu z láhve při použití integrované čtečky čárových kódů.

 

AUTOMATICKÝ SBĚR OSOBNÍCH DAT, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ:

Aplikace neshromažďuje ani neukládá žádná data o uživateli, zařízení, na němž běží, ani jakákoliv jiná s výjimkou dat uvedených v předcházejícím textu (tedy dat vložených přímo uživatelem týkajících se uložených lahví a vinoték) a i tato uživatele vložená data zůstávají pouze v uživatelově zařízení. Žádná data nejsou poskytována třetím stranám ani odesílána mimo uživatelovo zařízení (pokud se tak nerozhodne sám uživatel). Aplikace nepotřebuje ke svému běhu přístup do internetu.

 

UPOZORNĚNÍ:

Toto Prohlášení se může, vyžádají-li si to okolnosti, čas od času změnit. Tento dokument vždy obsahuje aktuální verzi Prohlášení. S dotazy, týkajícími se tohoto Prohlášení nebo zásad ochrany soukromí v aplikaci VinoMan (VinoMan Free), je možné obrátit se na autora aplikace.

Datum poslední modifikace Prohlášení: 20. 2. 2020

Privacy Policy - VinoMan and VinoMan Free (Android applications)

Privacy Statement (the „Statement“) governing the use of VinoMan application (for Android only)

PERMISSIONS REQUIRED BY THE APPLICATION:

Permission to use device camera (CAMERA)

Applies only to the full version of the application, free version does not require this permission.

Why the application requires it: The application includes an integrated barcode scanner (to quickly find an already stored bottle or insert a new one into the application) and this permission is required for the scanner to functioning properly (to scan the barcode from the bottle).

 

Permission to read from external storage, write to external storage (STORAGE)

Why the application requires it: The application keeps all user-entered data about its bottles and cellars in a database stored in the device’s internal storage, which is accessible only to the application, not to the user.
The application itself does not automatically create any database backups, but the application includes export and import functions for creating (or importing from) database backups (e.g. for transfer database to different device or archiving the database). The database is always exported to the user accessible storage (not necessarily an SD card). These permissions are required for export and import functions to work properly.

 

Full network access (INTERNET)

Why the application requires it: This permission may (or may not) appear during the app installation. The application does not explicitly require it (application works only offline), but its presence is determined by the technology used to develop the application (Adobe® AIR®) and is required for communication between the application environment and the operating system of the device on which the application is running. By accepting this permission, the user allows the application to function properly on a device, not granting the application access to the Internet.

 

Vibration Control (VIBRATE)

Applies only to the full version of the application, the free version does not require this permission.

Why the application requires it: Vibrating is used to indicate successful barcode reading from the bottle using the integrated barcode scanner.

 

AUTOMATIC PERSONAL DATA COLLECTION, DATA PROCESSING AND DATA STORAGE:

The application itself does not collect or store any personal data about the user, about the device on which the application is running, or any other type of personal data except the user data mentioned above (i.e. data entered directly by the user related to stored bottles) and this user entered data remains only on the user’s device. No data is provided to the third parties or sent outside the user’s device (unless the user decides to do so manually). The application does not need Internet access to run.

 

IMPORTANT NOTICE:

This Statement may be changed from time to time if circumstances require. This document always contains the current version of the Statement. Questions regarding this Statement or the VinoMan (VinoMan Free) application Privacy Policy may be addressed to the author of the application.

Last Statement modification: February 20, 2020